Εφαρμογή προπόνησης Στίβου
nkdevelopment.net

Οδηγίες εγγραφής στην πλατφόρμα

Ακολουθούν τα πεδία που θα πρέπει ο χρήστης να συμπληρώσει κατα την διαδικασία εγγραφής. Κάποια πεδία είναι υποχρεωτικά (αναγράφονται) ενώ κάποια άλλα δεν είναι υποχρεωτικά

Πεδία που ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει κατα την εγγραφή του:
 • Όνομα (υποχρεωτικό)
 • Επώνυμο (υποχρεωτικό)
 • Α.Μ.Κ.Α (υποχρεωτικό)
 • Α.Φ.Μ. (υποχρεωτικό)
 • Αριθμός ταυτότητας (υποχρεωτικό)
 • Ηλικία (υποχρεωτικό)
 • Φύλο
 • Email
 • Κινητό τηλέφωνο (υποχρεωτικό)

Οδηγίες εισόδου στην πλατφόρμα

Ακολουθούν τα πεδία που θα πρέπει ο χρήστης να συμπληρώσει για την Είσοδο του στην πλατφόρμα.

Πεδία που ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει κατα την είσοδο του:
 • Α.Μ.Κ.Α. (υποχρεωτικό)
 • Α.Φ.Μ. (υποχρεωτικό)